Name Damage Stat Bonuses Shard L. Shard Chunk Pure
Battle Axe +0 80/0/0 D/E/-/-
Battle Axe +1 85/0/0 D/E/-/- 3
Battle Axe +2 95/0/0 D/E/-/- 4
Battle Axe +3 104/0/0 D/E/-/- 6
Battle Axe +4 112/0/0 D/E/-/- 6 1
Battle Axe +5 120/0/0 D/E/-/- 6 3
Battle Axe +6 128/0/0 D/E/-/- 6 5
Battle Axe +7 136/0/0 C/D/-/- 6 5 1
Battle Axe +8 144/0/0 C/D/-/- 6 5 3
Battle Axe +9 152/0/0 C/D/-/- 6 5 5
Battle Axe +10 160/0/0 C/D/-/- 6 5 5 1