Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Compound Short Bow +0 40/0 D/E/-/-
Compound Short Bow +1 44/0 D/E/-/- 2
Compound Short Bow +2 48/0 D/E/-/- 3
Compound Short Bow +3 52/0 D/E/-/- 5
Compound Short Bow +4 56/0 D/E/-/- 5 1
Compound Short Bow +5 60/0 D/E/-/- 5 2
Compound Short Bow +6 64/0 D/E/-/- 5 4
Compound Short Bow +7 68/0 C/D/-/- 5 4 1
Compound Short Bow +8 72/0 C/D/-/- 5 4 2
Compound Short Bow +9 76/0 C/D/-/- 5 4 4
Compound Short Bow +10 80/0 C/D/-/- 5 4 4 1