Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Dagger +0 65/0/0 E/D/-/-
Dagger +1 72/0/0 E/D/-/- 1
Dagger +2 78/0/0 E/D/-/- 2
Dagger +3 85/0/0 E/D/-/- 4
Dagger +4 91/0/0 D/D/-/- 4 1
Dagger +5 98/0/0 D/D/-/- 4 2
Dagger +6 104/0/0 D/D/-/- 4 3
Dagger +7 111/0/0 D/C/-/- 4 3 1
Dagger +8 117/0/0 D/C/-/- 4 3 2
Dagger +9 124/0/0 D/C/-/- 4 3 3
Dagger +10 130/0/0 D/C/-/- 4 3 3 1