Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Falchion +0 85/0/0
Bleed 120
E/D/-/-
Falchion +1 94/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 3
Falchion +2 102/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 4
Falchion +3 111/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 6
Falchion +4 119/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 6 1
Falchion +5 128/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 6 3
Falchion +6 136/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 6 5
Falchion +7 145/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 1
Falchion +8 153/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 3
Falchion +9 162/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 5
Falchion +10 170/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 5 1