Name Damage Stat Bonuses Shard L. Shard Chunk Pure
Halberd +0 95/0/0 D/E/-/-
Halberd +1 105/0/0 D/E/-/- 3
Halberd +2 114/0/0 D/E/-/- 4
Halberd +3 124/0/0 D/E/-/- 6
Halberd +4 133/0/0 D/E/-/- 6 1
Halberd +5 143/0/0 D/E/-/- 6 5
Halberd +6 152/0/0 D/E/-/- 6 5
Halberd +7 162/0/0 C/D/-/- 6 5 1
Halberd +8 171/0/0 C/D/-/- 6 5 3
Halberd +9 181/0/0 C/D/-/- 6 5 5
Halberd +10 190/0/0 C/D/-/- 6 5 5 1