Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Kilij +0 90/0/0
Bleed 120
E/D/-/-
Kilij +1 99/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 3
Kilij +2 108/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 4
Kilij +3 117/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 6
Kilij +4 126/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 6 1
Kilij +5 135/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 6 3
Kilij +6 144/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 6 5
Kilij +7 153/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 1
Kilij +8 162/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 3
Kilij +9 171/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 5
Kilij +10 180/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 6 5 5 1