Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Knight Sword +0 85/0/0 D/E/-/-
Knight Sword +1 94/0/0 D/E/-/- 3
Knight Sword +2 102/0/0 D/E/-/- 4
Knight Sword +3 111/0/0 D/E/-/- 6
Knight Sword +4 119/0/0 D/E/-/- 6 1
Knight Sword +5 128/0/0 D/E/-/- 6 3
Knight Sword +6 136/0/0 D/E/-/- 6 5
Knight Sword +7 145/0/0 C/D/-/- 6 5 1
Knight Sword +8 153/0/0 C/D/-/- 6 5 3
Knight Sword +9 162/0/0 C/D/-/- 6 5 5
Knight Sword +10 170/0/0 C/D/-/- 6 5 5 1