Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Long Sword +0 80/0/0 D/E/-/-
Long Sword +1 88/0/0 D/E/-/- 3
Long Sword +2 96/0/0 D/E/-/- 4
Long Sword +3 104/0/0 D/E/-/- 6
Long Sword +4 112/0/0 D/E/-/- 6 1
Long Sword +5 120/0/0 D/E/-/- 6 3
Long Sword +6 126/0/0 D/E/-/- 6 5
Long Sword +7 136/0/0 C/D/-/- 6 5 1
Long Sword +8 144/0/0 C/D/-/- 6 5 3
Long Sword +9 152/0/0 C/D/-/- 6 5 5
Long Sword +10 160/0/0 C/D/-/- 6 5 5 1