Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Mace +0 80/0/0 D/E/-/-
Mace +1 88/0/0 D/E/-/- 3
Mace +2 96/0/0 D/E/-/- 4
Mace +3 104/0/0 D/E/-/- 6
Mace +4 112/0/0 D/E/-/- 6 1
Mace +5 120/0/0 D/E/-/- 6 3
Mace +6 128/0/0 D/E/-/- 6 5
Mace +7 136/0/0 C/D/-/- 6 5 1
Mace +8 144/0/0 C/D/-/- 6 5 3
Mace +9 152/0/0 C/D/-/- 6 5 5
Mace +10 160/0/0 C/D/-/- 6 5 5 1