Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Mirdan Hammer +0 95/0/0 D/E/-/-
Mirdan Hammer +1 105/0/0 D/E/-/- 3
Mirdan Hammer +2 114/0/0 D/E/-/- 4
Mirdan Hammer +3 124/0/0 D/E/-/- 6
Mirdan Hammer +4 133/0/0 D/E/-/- 6 1
Mirdan Hammer +5 143/0/0 D/E/-/- 6 3
Mirdan Hammer +6 152/0/0 D/E/-/- 6 5
Mirdan Hammer +7 162/0/0 C/D/-/- 6 5 1
Mirdan Hammer +8 171/0/0 C/D/-/- 6 5 3
Mirdan Hammer +9 181/0/0 C/D/-/- 6 5 5
Mirdan Hammer +10 190/0/0 C/D/-/- 6 5 5 1