Name Damage Stat Bonuses Shard L. Shard Chunk Pure
Pickaxe +0 80/0/0 E/D/-/-
Pickaxe +1 88/0/0 E/D/-/- 3
Pickaxe +2 96/0/0 E/D/-/- 4
Pickaxe +3 104/0/0 E/D/-/- 6
Pickaxe +4 112/0/0 D/D/-/- 6 1
Pickaxe +5 120/0/0 D/D/-/- 6 3
Pickaxe +6 128/0/0 D/D/-/- 6 5
Pickaxe +7 136/0/0 D/C/-/- 6 5 1
Pickaxe +8 144/0/0 D/C/-/- 6 5 3
Pickaxe +9 152/0/0 D/C/-/- 6 5 5
Pickaxe +10 160/0/0 D/C/-/- 6 5 5 1