Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Scimitar +0 80/0/0
Bleed 120
E/D/-/-
Scimitar +1 88/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 2
Scimitar +2 96/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 3
Scimitar +3 104/0/0
Bleed 120
E/D/-/- 5
Scimitar +4 112/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 5 1
Scimitar +5 120/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 5 2
Scimitar +6 128/0/0
Bleed 120
D/D/-/- 5 4
Scimitar +7 136/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 5 4 1
Scimitar +8 144/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 5 4 2
Scimitar +9 152/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 5 4 4
Scimitar +10 160/0/0
Bleed 120
D/C/-/- 5 4 4 1