Name Damage Stat Bonuses Shard
L. Shard
Chunk
Pure
Uchigatana +0 95/0/0
Bleed 180
E/D/-/-
Uchigatana +1 105/0/0
Bleed 180
E/D/-/- 4
Uchigatana +2 114/0/0
Bleed 180
E/D/-/- 6
Uchigatana +3 124/0/0
Bleed 180
E/D/-/- 8
Uchigatana +4 133/0/0
Bleed 180
D/D/-/- 8 2
Uchigatana +5 143/0/0
Bleed 180
D/D/-/- 8 4
Uchigatana +6 152/0/0
Bleed 180
D/D/-/- 8 6
Uchigatana +7 162/0/0
Bleed 180
D/C/-/- 8 6 2
Uchigatana +8 171/0/0
Bleed 180
D/C/-/- 8 6 4
Uchigatana +9 181/0/0
Bleed 180
D/C/-/- 8 6 6
Uchigatana +10 190/0/0
Bleed 180
D/C/-/- 8 6 6 1